Utlysning: Icke urban konst – Residens i Arvselen

Region Dalarna tillsammans med Malung-Sälens kommun och Konstfrämjandet Dalarna vill bjuda in till ett konstnärligt residens inom projektet ’Icke-urbana platser för konst’.

Med ’Icke-urbana platser för konst’ vill vi skapa utrymme för konstnärlig fördjupning genom att ge tillgång till inspirerande miljöer utanför regionens centralorter. Samtidigt vill vi möjliggöra konstnärliga processer att äga rum på platser där det i dagsläget råder brist på offentliga konstyttringar. Genom att ge plats för konstnärliga processer som inte är förutbestämda och skapa sammanhang där konsten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tror vi att residens kan bidra med nya perspektiv och ett utbyte mellan platsen och konstnären.

Under vistelsen som i sin helhet är fyra veckor kommer konstnären att få bekanta sig med platsen, människorna, djuren och dess omgivning samt ges möjlighet till fördjupning av sin praktik.

Plats
Arvselen i Malung-Sälens kommun

Deadline för ansökan
5 april 2024 kl 18:00

Besked
Innan den 12 april 2024

Residensets tidsplan
Research: 23 maj – 30 maj 2024
Arbetsperiod: 1 september – 21 september 2024

Kriterier för sökande

Residenset är öppet för ansökan från yrkesverksamma konstnärer inom alla fält med examen från konstnärlig högskoleutbildning eller som ha goda yrkesmeriter från de senaste 3 åren. Vi ser gärna ansökningar från konstnärer med lokal koppling till platsen likväl från dem som inte har det. Observera att de som ansöker som duo får dela på det erbjudna arvodet.

Välkommen till Malung-Sälen och Arvselen

Residenset i Arvselen kommer att ha ett textilt fokus varför vi söker en konstnär som arbetar inom det textila fältet alternativt är nyfiken på att utforska textila material inom ramen för den konstnärliga praktiken. Vilka tekniker som används under residenset är upp till deltagande konstnär, men genom besök hos vävstugor och ullproducenter i området finns möjlighet att arbeta i materialbaserade processer med inriktning mot ull och skinn. Residensets boende och arbetsplats är placerad vid en levande fäbod, vilket innebär att konstnären behöver förhålla sig till platsens förutsättningar då tillgång till bland annat elektricitet är begränsad.

Residenset ger också möjlighet att bekanta sig och samverka med till exempel
ullproducenter och vävstugor i andra delar av kommunen för kunskapsutbyte, möjlighet att ordna offentliga arrangemang och få tillgång till material. Ett kontaktnätverk runt Olnispagården (Sälen), Hushållningssällskapet Lima/Transtrand och Malung-Sälens vävstugor byggs upp inför residenset.

Residensets tidsplan

Residenset pågår under två perioder och är i sin helhet fyra veckor, dessa är fördelade på försommaren och hösten 2024. En kortare researchperiod 23 maj – 30 maj 2024 samt en period för produktion och fördjupning 1 september – 21 september 2024. Vi önskar att konstnärer med olika livssituation kan ansöka till residenset. Vid behov för vi därför gärna dialog om hur residenset kan anpassas efter konstnärens livssituation med exempelvis barn eller annan anställning. Detta genom att erbjuda uppdelad vistelse eller att vistelsen delvis förläggs över annan period.

Möten med platsen och det lokala

Residenset inleds under våren med en introduktion till platsen. Genom bland annat lokala möten med människor och aktörer som verkar i Malung-Sälen. Denna period öppnar upp för dialog, samverkan och aktiviteter, dessa utformas med konstnärens behov i åtanke och i nära samarbete mellan kommun, region, Konstfrämjandet Dalarna och konstnär.

Arvode och annan praktisk information

Varje antagen konstnär erhåller ett arvode om 60 000 SEK (exkl. moms, F-skatt, faktura) för 4 veckors engagemang på platsen och en produktionsbudget om 10 000 SEK (exkl. moms). Vi står för omkostnader som boende, arbetslokaler och processledning. Samt resekostnad till och från residens, detta inom Sverige.

Residenskonstnären står för

 • Försäkring

 • Frakt och förvaring av eventuellt verk

Mat, boende och arbetslokaler

Värd för residenset är Täpp Lars Arnesson som också äger Arvselen. Platsen är hans hem och arbetsplats under hela tiden för residenset vilket betyder att ömsesidig respekt och lyhördhet är en förutsättning för ett fungerade möte med platsen. Förutsättningarna vad gäller mat, boende och arbetslokal under detta residens är speciella och dikteras av fäboden, djuren och soltiden. Det är viktigt att vara medveten om att livet och vardagen på Arvselen är annorlunda än det som de flesta är vana vid.

Under den inledande researchperioden i maj bor konstnären i Täpp Lars hus för att sedan under arbetsperioden i september flytta in i ett eget hus med plats för en liten arbetslokal.

Praktiska förutsättningar

 • Matlagning sker över öppen eld.

 • Råvaror från gården inklusive kött och mejeriprodukter används.

 • Vid vegan/vegetarisk/specialkost ansvarar konstnären för att tillhandahålla och
  förbereda denna. Medhavd specialkost kan värmas men inte tillagas vid den
  gemensamma matplatsen.

 • Markservice utgår från djurens och dagsljusets rytmer. Frukost kl 8, lunch kl 12, kvällsmat ca kl 17-18

 • Faciliteter finns i form av dusch, utedass och vatten från brunnen.

 • Solceller för laddning av elektrisk utrustning, 12 volt.

 • Djuren kor, getter, höns rör sig fritt i omgivningarna, vilket konstnären skall vara bekväm med. Under tiden för arbetsperioden pågår samtidigt en fäbodkurs på Arvselen som följer samma rutiner för måltider.

Förväntningar på konstnären under vistelsen

Konstnären förväntas delta på aktiviteterna som arrangeras för research perioden 23 – 30 maj samt på ett avslutande samtal angående sin praktik och sina reflektioner efter residensvistelsen. Konstnären vistats på platsen under researchperioden och arbetsperioden och informerar om eventuella uppehåll eller avvikelser från planeringen.

Det finns inga krav på att konstnären ska färdigställa ett konstverk under residenset. Det som residenskonstnären producerar under perioden har den som upphovsperson alla rättigheter till.

Dokumentation

Residenset kommer att dokumenteras genom fotografi och video, möjligen även genom andra medier. Materialet kommer att kommuniceras via regionens, kommunens och Konstfrämjandet Dalarnas hemsidor och sociala mediekanaler. Konstnärens åtaganden och rättigheter regleras i ett avtal som upprättas mellan Region Dalarna och konstnären.

Ansökan (ansökningsformulär, innehåll)

 • Motivationsbrev: beskriv varför platsen intresserar dig och hur du önskar samverka på den. (max 1 A4)

 • Beskriv din konstnärliga praktik / konstnärliga process (max ½ A4)

 • CV

 • Portfolio med 5 verk i pdf (max 30 MB), max 1 A4 per verk. Länkar till video/ljud utdrag max 5 min per verk.

Urval

Urvalsjuryn består av representanter från Bild och form Dalarna, Malung-Sälens kommun och Konstfrämjandet Dalarna.

Bedömningsprocessen

Sammantagen bedömning av:

 • Förutsättningar för ett gott utbyte mellan platsen och deltagande konstnär.

 • Utrymme att fördjupa sin praktik inom ramarna för residenset.

 • Konstnärlig kvalitet

 • KROs kriterier för yrkesverksamhet beaktas

Arrangörer

Region Dalarna med stöd av Kulturrådet. Tillsammans med Malung-Sälens kommun och Konstfrämjandet Dalarna.

Kontakt

Bild och form, Region Dalarna

Andreas Sandberg, bild- och formkonsulent

peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

-

Konstfrämjandet Dalarna

Nanna Hellberg, projektledare

nanna.hellberg@konstframjandet.se

Länk till utlysningen: https://www.regiondalarna.se/om-oss/stod-och-stipendier/sarskilda-utlysningar/icke-urbana-platser-for-konst--arvselen/

Visa alla