Mourad Kouri — Flaggstång — Utställning hos Galleri Svarta Gran

Mourad Kouris utställning Flaggstång bygger på att utforska de komplexa aspekterna av att leva i ett samhälle där diversifierade kulturella influenser och traditioner sammanflätas. Kouris konstnärskap tar form i skulpturer, installationer, platsspecifika arkitektoniska ingrepp samt fotografi och video. Verken strävar efter att skapa spänningsfält för reflektion över olika mellanmänskliga processer och utforska hur dessa kan gestaltas på nytt. Genom att närma sig människans sårbarhet, tolkar konstnären demokrati som ett ofärdigt projekt och dessa teman genomsyrar hela hans konstnärskap.

En central aspekt av Kouris konstnärliga arbete är undersökningen av gränsfenomen — i en rumslig, tidslig och symbolisk bemärkelse. En studie av Smith (2015) betonar att gränser är socialt konstruerade fenomen som påverkar människors identitet och rörlighet. Genom att skapa verk som relaterar till gränser, utmanar Kouri traditionella föreställningar och uppmärksammar de komplexa och ofta kontroversiella frågor, samt deras påverkan på individens upplevelse av identitet och tillhörighet.

Utifrån ett sociologiskt perspektiv har forskning av Anderson (1991) betonat att nationalitet är en social konstruktion som bygger på föreställningar om gemenskap och delad identitet. Nationalitet och dess betydelse kan vara föränderligt över tid och påverkas av politiska, ekonomiska och kulturella faktorer. Kouris konstnärskap kan bidra till en reflektion över och ifrågasätta dessa föreställningar.

När det gäller rörlighet har forskning inom geografi och migration studerat de komplexa dynamikerna och erfarenheterna av att färdas över gränser. Enligt Cresswell (2006) är rörlighet en grundläggande dimension av det moderna samhället och kan bidra till att forma individens identitet och förståelse av en plats. Genom att utforska gränser och gränsöverskridande, väcker Kouris arbete frågor om rörlighet, möjligheter och begränsningar som är förknippade med att färdas genom olika geografiska, sociala och politiska landskap.

Visa alla